Αιωνόβια Δέντρα της Κύπρου

Σχεδιαστής: Μανώλης Εμμανουήλ

Τα αιωνόβια δέντρα ή δέντρα- µνηµεία της φύσης είναι σηµαντικά δείγµατα της φυσικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Άντεξαν τη δοκιµασία των καιρικών συνθηκών και του χρόνου, αλλά και στην καταστρεπτική µανία της φωτιάς και των αλόγιστων ενεργειών του ανθρώπου. Είναι µάρτυρες ιστορικών γεγονότων και συχνά συνδέονται µε τις παραδόσεις, τους µύθους και θρύλους του πολύπαθου νησιού µας. Τα τρία από τα αιωνόβια δέντρα που απεικονίζονται στα γραµµατόσηµα είναι, ο Πλάτανος της Αγίας Μαύρης, το Κυπαρίσσι στον Κάθηκα και ο Τρέµιθος στην Απεσιά.

Πλάτανος της Αγίας Μαύρης 
(Platanus orientalis)

Έχει περιφέρεια κορµού 8,20 µ., ύψος 38 µ. και είναι 800 περίπου χρόνων. Είναι φυλλοβόλο δέντρο µε ανοικτή κόµη, έχει τεφρόλευκο ή τεφροκαστανό φλοιό και φύλλα κατ’ εναλλαγή παλαµοσχιδή. Ιθαγενές είδος της Κύπρου, το συναντάµε σε ρεµατιές ή κοντά σε πηγές. Έχει κηρυχθεί ως προστατευόµενο το 2004.

Κυπαρίσσι στον Κάθηκα
(Cupressus sempervirens)

Έχει περιφέρεια κορµού  4,35 µ, ύψος 14µ. και είναι 700 περίπου χρόνων.

Είναι αειθαλές δέντρο, µε πλατιά ή στενά κωνική κόµη, φλοιό  ελαφρά αυλακωτό, τεφρό. Φύλλα πολύ µικρά λεπιοειδή σταυρωτά αντίθετα. Ιθαγενές είδος της Κύπρου, αυτοφύεται συνήθως σε ασβεστολιθικούς γκρεµούς και πλαγιές σε πολλές περιοχές του νησιού και ιδιαίτερα στην οροσειρά του Πενταδακτύλου.

Έχει κηρυχθεί ως προστατευόµενο το 2017.      

Τρέµιθος στην Απεσιά (Pistacia atlantica)
Έχει περιφέρεια κορµού 6,80 µ., ύψος 10µ. και είναι 1500 περίπου χρόνων. Είναι εύρωστο  φυλλοβόλο δέντρο, µε πλατιά κόµη, φλοιό  τεφροκάστανο,  φύλλα σύνθετα. Ιθαγενές είδος της Κύπρου, βρίσκεται σε πλατείες χωριών, όρια χωραφιών, πετρώδεις πλαγιές, σε αυλές σπιτιών και κοντά σε εξωκλήσια σε πολλές περιοχές του νησιού. Έχει κηρυχθεί ως προστατευόµενο το 2004.