ΑΡΙΑΔΝΗ και e-Delivery

Το e-Delivery δεν έρχεται να αντικαταστήσει την Κυβερνητική Δίοδο ΑΡΙΑΔΝΗ, αλλά να την συμπληρώσει. Η ΑΡΙΑΔΝΗ στην παρούσα φάση, προσφέρει υπηρεσίες και διακινεί έγγραφα μεταξύ φορέων του κεντρικού κράτους και μόνο.

Ο κύριος στόχος της υποδομής e-Delivery είναι να καλύψει το κενό της ασφαλούς και αξιόπιστης μεταφοράς μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δύναται να καλύψει και κενά στην «εσωτερική» αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα, στην οποία φαίνονται τα Success Stories τόσο του e-Delivery, αλλά και των υπολοίπων υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθεί:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Digital+Service+Infrastructures