Επιστολικό Ταχυδρομείο

Ειδικές Υπηρεσίες

Συστημένα

Η υπηρεσία συστημένων αντικειμένων απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποστείλουν ταχυδρομικά αντικείμενα με εγγύηση σταθερού ποσού αποζημίωσης έναντι κινδύνου απώλειας, κλοπής ή ζημιάς του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της πορείας των αντικειμένων (Track & Trace) από την αποστολή μέχρι την παραλαβή.

Η παράδοση γίνεται στο δικαιούχο ή σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, κατά την παράδοση συστημένου ο παραλήπτης θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζει κατά την προσέλευση του στο Ταχυδρομικό Γραφείο/Πρακτορείο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της χώρας καταγωγής του δηλαδή δελτίο ταυτότητας, άδεια οδηγού, διαβατήριο, εκλογικό βιβλιάριο και γενικά οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας του που φέρει φωτογραφία σε καλή κατάσταση.


Συστημένα με απόδειξη παραλαβής

Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την υπηρεσία συστημένων. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδείξεις παράδοσης CN07 συμπληρώνονται, υπογράφονται από τον παραλήπτη, σφραγίζονται από το Ταχυδρομικό Γραφείο/Πρακτορείο παράδοσης και επιστρέφονται έγκαιρα στους αποστολείς.


Συστημένα με επίδοση στον ίδιο τον παραλήπτη

Παραδίδονται αποκλειστικά και μόνο στο δικαιούχο που αναγράφεται στο αντικείμενο ή σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον ίδιο. Κατά την παράδοση συστημένου, ο παραλήπτης θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζει κατά την προσέλευση του στο Ταχυδρομικό Γραφείο/ Πρακτορείο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της χώρας καταγωγής του. Τα αντικείμενα της ειδικής αυτής υπηρεσίας φέρουν σήμανση με την ένδειξη «προσωπική παράδοση».


Κατεπείγοντα

Τα αντικείμενα τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης με τρόπο που να επιταχύνεται η μεταφορά και παραλαβή τους από τον παραλήπτη.


Προώθηση αλληλογραφίας

Προσφέρεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν αλλάξει την ταχυδρομική τους διεύθυνση να ζητήσουν την προώθηση της αλληλογραφίας τους στη νέα διεύθυνση για περίοδο 3 μηνών.

Εναλλακτική επιλογή: ενοικίαση Ιδιωτικής Ταχυδρομικής Θυρίδας για σταθερή διεύθυνση αλληλογραφίας.


Ασφάλιση για δηλωμένη αξία

Αντικείμενα δηλωμένης αξίας (με βάση τιμολόγιο) μπορούν να ασφαλιστούν για το ποσό της αξίας τους. Η υπηρεσία προσφέρεται για το εσωτερικό και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού.


Μηχανές Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών (ΥΜΠΤΤ)

Σε επιλεγμένα ταχυδρομικά γραφεία λειτουργούν ΥΜΠΤΤ. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης μπορεί εύκολα και γρήγορα να αποστείλει μεγάλο αριθμό ταχυδρομικών αντικειμένων χωρίς να χρειάζεται να επικολλήσει γραμματόσημα, με ελάχιστο επιπρόσθετο κόστος.