Συχνές Ερωτήσεις - Αποζημιώσεις

Πατήστε πάνω στην ερώτηση για να δείτε τη σχετική απάντηση.

Αποζημίωση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την υπηρεσία που έχει χρησιμοποιηθεί, καταβάλλεται στις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, μερικής ή ολικής καταστροφής (εξαιρούνται οι περιπτώσεις αντικειμένων απλού επιστολικού ταχυδρομείου χωρίς ραβδωτό κωδικό ή με ραβδωτό κωδικό που αρχίζει από «U» ή «L»).  

Η αποζημίωση καταβάλλεται στον αποστολέα του αντικειμένου αφού προηγηθεί η υποβολή Αίτησης Αναζήτησης και εφόσον το αίτημα κριθεί ως δικαιολογημένο.

Ο αποστολέας δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα αποζημίωσης στον παραλήπτη αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του ταχυδρομείου αποστολής.

Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση στις περιπτώσεις αντικειμένων απλού επιστολικού ταχυδρομείου χωρίς ραβδωτό κωδικό ή με ραβδωτό κωδικό που αρχίζει από «U» ή «L».

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, δεν καταβάλλεται αποζημίωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Για καθυστέρηση στην παράδοση του αντικειμένου
  • Για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη
  • Για απώλεια ή ζημιά που είναι αποτέλεσμα της κακής συσκευασίας του αντικειμένου ή που προκαλείται στο ίδιο το αντικείμενο εξαιτίας της φύσης του (π.χ. αλλοιώσιμα τρόφιμα ή αντικείμενα που εξωτερικά δεν παρουσιάζουν ζημιά αλλά πρόβλημα κατά τη λειτουργία τους κτλ.).
  • Για λόγους ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις απρόοπτων και έκτακτων γεγονότων (καθυστερήσεις σε προγραμματισμένες πτήσεις, μέτρα ασφαλείας κτλ.).
  • Για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια, αποθετική ζημιά, από απώλεια εισοδήματος κερδών, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξη συμβολαίων κτλ., που προκλήθηκε από υπαιτιότητα  τους ή μη, στον πελάτη ή τρίτους.
  • Για ψευδή, ανεπαρκή ή εσφαλμένη δήλωση  στο Συνοδευτικό Δελτίο Μεταφοράς.
  • Για μη υποβολή σχετικής αίτησης εντός της προθεσμίας.
  • Για δέματα για τα οποία διατάζεται από άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (πχ Τελωνειακές Αρχές), η κατάσχεση ή η επιστροφή τους στον αποστολέα.

Σε περίπτωση που η συσκευασία του αντικειμένου φέρει εξωτερικά σημάδια ζημιάς, τότε θα πρέπει να ελέγξετε το αντικείμενο για ύπαρξη ζημιάς στο περιεχόμενό του κατά την παραλαβή του. Σε περίπτωση που όντως εντοπίζεται ζημιά και νοουμένου ότι η υπηρεσία που έχει χρησιμοποιηθεί για μεταφορά του αντικειμένου προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης, θα πρέπει να ζητήσετε από το Λειτουργό Εξυπηρέτησης τη συμπλήρωση του δελτίου αναφοράς ζημιάς για να υποβληθεί στον εμπλεκόμενο ταχυδρομικό οργανισμό.  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αν διαπιστωθεί ζημιά ή βλάβη  εντός του χρονικού πλαισίου των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αντικειμένου.