Συχνές Ερωτήσεις - Απαγορεύσεις

Πατήστε πάνω στην ερώτηση για να δείτε τη σχετική απάντηση.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν αναλαμβάνουν τη μεταφορά και διεκπεραίωση αντικειμένων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Απαγορευμένων Αντικειμένων της εκάστοτε Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης, μεταξύ των οποίων: ραδιενεργά υλικά, αλλοιώσιμες βιολογικές ουσίες, μολυσματικές ουσίες, εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, διαβρωτικές ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, συμπιεσμένα αέρια και άλλα αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή ή διακίνηση απαγορεύεται στη χώρα προορισμού καθώς και αντικείμενα των οποίων τη μεταφορά δεν αποδέχεται ο Διεθνής Σύνδεσμος Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Για αποτροπή της μεταφοράς των προαναφερόμενων αντικειμένων, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διατηρούν το δικαίωμα να ελέγξουν το δέμα με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματός του.

Επίσης, η κάθε χώρα εφαρμόζει κανονισμούς που απαγορεύουν την εισαγωγή στη χώρα διαφόρων εμπορευμάτων και άλλων ειδών. Αν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε το Λειτουργό Εξυπηρέτησης στο Ταχυδρομικό Γραφείο.

Απαγορεύεται η αποστολή μετρητών με το ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που τα νομίσματα/χαρτονομίσματα δεν είναι σε χρήση αλλά είναι μόνο για συλλεκτικούς σκοπούς, μπορούν να αποστέλλονται μόνο με συστημένη αλληλογραφία νοουμένου ότι γίνονται αποδεκτά στη χώρα προορισμού. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρουν την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram σε 200 χώρες με 300.000 σημεία παραλαβής, για μεταφορά μικρών ή μεγάλων ποσών, με ταχύτητα και ασφάλεια. 

Τρόφιμα μπορούν να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο σύμφωνα με τις πρόνοιες των εκάστοτε κανονισμών και της νομοθεσίας στις χώρες προορισμού. Σε περίπτωση αλλοίωσης των τροφίμων, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Τελωνειακή δήλωση CN22/CN23 συμπληρώνεται για κάθε αντικείμενο που έχει προορισμό χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αποστολέας έχει την ευθύνη να περιγράφει με σαφήνεια και πληρότητα το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου καθώς και την πραγματική του αξία.