Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-σήμερα)

To 2004, η Κύπρος καθίσταται, μετά από πολυετείς προσπάθειες, μαζί με άλλες εννέα (9) χώρες, το εικοστό πέμπτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το Τμήμα, καλείται πλέον να δραστηριοποιηθεί σε ένα νέο περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση της ταχυδρομικής αγοράς, την υποκατάσταση της παραδοσιακής αλληλογραφίας από την τεχνολογία, την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και την προσφορά νέων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών αλλά και στο κόστος παροχής τους.

Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια καταγράφονται και οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία εξέλιξης του Τμήματος, το οποίο από το 2006 κατοχυρώνει  την επωνυμία Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέχρι τις ημέρες μας με λογότυπο που απεικονίζει την ταχυδρομική σάλπιγγα και το θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας με αναγραφή της ονομασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά κυκλικά γύρω από το λογότυπο.

 Το 2011 το λογότυπο τροποποιείται και λαμβάνει τη μορφή που έχει σήμερα, σε δυο παραλλαγές.

To 2004, τίθεται σε ισχύ ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Ν.112(Ι)/2004), ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών (97/67/ΕΚ και 2002/39/ΕΚ).

Σύμφωνα με την υπό αναφορά νομοθεσία, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έχουν την ευθύνη της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας σε ολόκληρη τη Δημοκρατία, σε ομοιόμορφες και προσιτές τιμές. Ο νέος Νόμος καταργεί στα πλείστα άρθρα του τον Περί Ταχυδρομείων Νόμο (Κεφ.303), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα, κατάλληλα, τροποποιημένος.

Αναπτύσσεται στρατηγικός σχεδιασμός για σταδιακή προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα, με αντικείμενο τόσο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και εκσυγχρονισμό σε θέματα τεχνολογίας και εξοπλισμού.

Το 2007, τίθεται σε λειτουργία στα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία το  Λογιστικό/ Κοστολογικό σύστημα “ΖΗΝΩΝ”, το οποίο δίδει τη δυνατότητα για ορθολογιστική κοστολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές της πλήρους κατανεμημένης κοστολόγησης.

Εγκαθίσταται στο Ανταλλακτήριο Γραφείο Αερολιμένα Λάρνακας, στο ΚΕΔΑ καθώς και στις κυριότερες μονάδες διανομής διαγνωστικός εξοπλισμός (RFID), για παρακολούθηση της ποιότητας αναφορικά με την έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση της αλληλογραφίας.  Σημειώνεται ότι τα δύο σημαντικά αυτά έργα χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Βελτίωσης  της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

Το 2009, λειτουργεί νέο Ταχυδρομικό Γραφείο στο Τσέρι για εξυπηρέτηση των κατοίκων και βιοτεχνών της περιοχής.

Ενισχύεται σημαντικά ο τομέας της κατ’ οίκο διανομής της αλληλογραφίας, με πρόσθετο προσωπικό με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των ποσοστών έγκαιρης και αξιόπιστης παράδοσης της αλληλογραφίας πρώτης προτεραιότητας από την επομένη της ταχυδρόμησης.  Παράλληλα ολοκληρώνεται η επέκταση της κατ’ οίκο διανομής σε κοινότητες της υπαίθρου με πληθυσμό πέραν των διακοσίων (200) κατοίκων.

Ο Νοέμβριος του 2009 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία των Κυπριακών Ταχυδρομείων, με την έναρξη της συνεργασίας με τη διεθνή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram, την πρώτη που επιτυγχάνεται με εταιρεία του ιδιωτικού τομέα. Η συνεργασία αυτή συντέλεσε στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των ταχυδρομικών γραφείων καθώς και για την παροχή μιας υπηρεσίας εκτός των παραδοσιακών ταχυδρομικών.

Την ίδια χρονιά, ξεκινά η έκδοση προσωπικών/εταιρικών γραμματοσήμων, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το 2010, συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου των Ταχυδρομικών Γραφείων με τη λειτουργία δύο νέων Αγροτικών Περιφερειακών Γραφείων (Κίτι και Πέγεια) στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Τμήματος για αναβάθμιση της παρουσίας του σε αγροτικές κοινότητες με ιδιαίτερη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη.

Γίνεται επέκταση του Λογιστικού/Κοστολογικού συστήματος “ΖΗΝΩΝ”, έτσι ώστε να καλύπτονται πέραν των τεσσάρων Επαρχιακών Ταχυδρομικών Γραφείων και τα έξι μεγαλύτερα Ταχυδρομικά Γραφεία, με σκοπό την αποκέντρωση των λογιστικών διαδικασιών και αυτοματοποίηση εργασιών.

Τίθεται σε εφαρμογή πενταετές πρόγραμμα βελτίωσης των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων με στόχο τόσο την ομοιόμορφη εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων προς όφελος του προσωπικού και του κοινού, με έμφαση στην εξασφάλιση κατάλληλης πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

Το 2011, λειτουργεί ακόμα ένα νέο Αγροτικό Περιφερειακό Ταχυδρομικό Γραφείο (Κοκκινοτριμιθιά), το οποίο έκτοτε προσφέρει αναβαθμισμένη ποιοτική εξυπηρέτηση στους κατοίκους και εμπορευόμενους της περιοχής.

Καθιερώνεται νέα σύγχρονη στολή για το προσωπικό πρώτης γραμμής (Ταχυδρομικοί Διανομείς και Λειτουργοί Θυρίδων Συναλλαγής), βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την εταιρική εικόνα των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Ιδρύεται Ταχυδρομική Σχολή με έδρα το ΚΕΔΑ , η οποία στεγάζεται στην αίθουσα “Ανδρέας Σωτηρίου”, εν ενεργεία αποβιώσαντος συναδέλφου, ο οποίος προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Τμήμα.  Η Σχολή, από το 2011 μέχρι σήμερα, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού με ένα ευρύ θεματολόγιο και εκλεκτούς εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες. Περαιτέρω, η Σχολή συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού, ενώ έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ).

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία γίνονται ιδρυτικό μέλος της Ταχυδρομικής Ένωσης για τη Μεσόγειο “Postal Union for the Mediterranean”, η οποία λειτουργεί ως Περιορισμένη Ένωση (Restricted Union) της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης , με αποστολή την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Ταχυδρομικών Οργανισμών της Μεσογείου.

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευσης της PostEurop που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το γραμματόσημο της σειράς “Ευρώπη” των Κυπριακών Ταχυδρομείων, αξίας €0,68, βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χρονιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2012, σημειώνεται η εφαρμογή του προγράμματος “Τηλεματική Διαχείριση Ταχυδρομικών Οχημάτων” για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Εφαρμόζονται επίσης προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου καθώς και αναβάθμιση της ασφάλειας και συνθηκών εργασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος, κατόπιν υποδείξεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2012, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της Μηχανής Αυτόματης Διαλογής της Αλληλογραφίας στο ΚΕΔΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της μέχρι το 2020.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πρωτοπορούν με την λειτουργία “Παγκύπριου Τηλεφωνικού Κέντρου” για 24ωρη εξυπηρέτηση του κοινού κατά τις εργάσιμες ημέρες, με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα μετά από διαδικασία των προσφορών. Το Κέντρο παρέχει πληροφορίες για όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το 2012 αποτελεί μια χρονιά έντονης δραστηριότητας. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προχωρούν με την εισαγωγή της υπηρεσίας Parcel24 η οποία λειτουργεί αυτόματα συστήματα παράδοσης δεμάτων στη Λευκωσία και στη συνέχεια στη Λεμεσό και Λάρνακα. Για την υπηρεσία αυτή, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία κέρδισαν το βραβείο καινοτομίας για το Δημόσιο Τομέα, της Οργάνωσης Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), για το 2012. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης στη Ντόχα του Κατάρ, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πετυχαίνουν ακόμη μια διάκριση κερδίζοντας αργυρό μετάλλιο στην “Πρώτη” Ομάδα Εκθεσιακών Καρτών Γραμματοσήμων για χώρες που εκδίδουν λιγότερα από τριάντα (30) γραμματόσημα το χρόνο στον Ένατο Διεθνή Διαγωνισμό που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της.

Συνεχίζεται η αναδιάρθρωση του δικτύου των Ταχυδρομικών Γραφείων με την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Γραφείου στον Ύψωνα με στόχο την αποκέντρωση υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη την οικιστική ανάπτυξη των μείζονων αστικών περιοχών καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση και την αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού.

Ξεκινά η παροχή νέας υπηρεσίας Δεμάτων E-Parcel Group ( EPG) με κύριο χαρακτηριστικό την επιτάχυνση του χρόνου παράδοσης αλλά και άμεση ενημέρωση του αποστολέα.

Σημειώνεται επίσης η αναβάθμιση του συστήματος έκδοσης ειδοποιήσεων για παραλαβή αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (Συστημένα, Δέματα, EMS Datapost) με δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικής ενημέρωσης του αποστολέα για την πορεία των αντικειμένων.

Το 2012 έχουμε ακόμη μια διάκριση των Κυπριακών Ταχυδρομείων με χρυσό μετάλλιο στο δέκατο Διεθνή Διαγωνισμό Γραμματοσήμου στην “Πρώτη” Ομάδα Εκθεσιακών Καρτών Γραμματοσήμων για χώρες που εκδίδουν λιγότερα από 30 γραμματόσημα το χρόνο (Αγία Πετρούπολη, Ρωσική Ομοσπονδία).

Τροποποιείται ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με την Οδηγία 2008/6/ΕΚ, η οποία προβλέπει την  πλήρη φιλελευθεροποίηση της ταχυδρομικής αγοράς από 1 Ιανουαρίου 2013.  Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το Τμήμα παραμένει ως ο μοναδικός παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μέχρι το τέλος του 2028.

Το 2014 αποτελεί επίσης μια χρονιά έντονης δραστηριότητας.

Την 1η Αυγούστου, με βάση τα ελεγμένα κοστολογικά αποτελέσματα, εισάγεται νέος τιμοκατάλογος ταχυδρομικών τελών, αντικαθιστώντας αυτόν που βρισκόταν σε ισχύ από το 2003, ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις.

Το Σεπτέμβριο, εισάγεται η υπηρεσία διεθνών ταχυμεταφορών καθορισμένου χρόνου παράδοσης QuickPost, ως αποτέλεσμα της επέκτασης της υφιστάμενης συνεργασίας με τα Γερμανικά Ταχυδρομεία και τη θυγατρική τους εταιρεία DHL (Cyprus) Ltd.

Τέλος, ξεκινά η παροχή της υπηρεσίας τοπικών ταχυμεταφορών PostExpress μετά από ανοικτή διαδικασία, σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία Kronos Express.

Το 2015 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό σταθμό στην ιστορία μας. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, αξιοποιώντας το δίκτυό τους και την παραδοσιακή πελατοκεντρική τους προσέγγιση, ξεκινούν τη λειτουργία των Κέντρων του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), από τα τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία, επεκτείνοντας το πετυχημένο θεσμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Το Δεκέμβριο του 2017 εγκαινιάζεται το πρώτο αγροτικό ΚΕ.ΠΟ. στο Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συνεχίζουν την πορεία τους με δυναμισμό, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις. Ο παραδοσιακός τους ρόλος αλλάζει μαζί με τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία. Η παραδοσιακή αλληλογραφία μειώνεται ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο που αποτελεί την πιο σημαντική ίσως διεθνή οικονομική δραστηριότητα με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης, ανθεί και στην Κύπρο. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επανακαθορίζουν το ρόλο τους στη σύγχρονη εποχή, παραμένοντας ένας σημαντικός παράγοντας στην περαιτέρω οικονομική, εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.