2020.12.22 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22/12/2020

Ανάρτηση Σχεδίου Δημοσίευσης του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (Ν. 184(I)/2017), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) . 

Το Σχέδιο Δημοσίευσης πιο κάτω, περιέχει τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει, μέσω δημοσίευσης στην οικεία ιστοσελίδα  www.cypruspost.post

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1

Νομοθεσία

 • Περί ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος , Ν.112(Ι) 2004
 • Οδηγία 97/67/ΕΚ
 • Οδηγία 202/39/ΕΚ
 • Οδηγία 2008/6/ΕΚ
 • Περί Ταχυδρομείων Νόμος

 

Νομοθεσία

Ιστοσελίδα Κυπριακών Ταχυδρομείων

 

https://www.cypruspost.post/el/nomothesia

Δωρεάν

2

Ηλεκτρονικά εργαλεία εξυπηρέτησης του πολίτη

 • Ιχνηλάτιση αντικείμενων -  Track and Trace
 • Αναζήτηση Ταχυδρομικού Κώδικα
 • Υπολογιστής Ταχυδρομικών Τελών
 • Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (Google play/ App store)
 • Shipping API

 

 

Πληροφορίες για κοινό

Ιστοσελίδα Κυπριακών Ταχυδρομείων

 

Δωρεάν

3

Έντυπα -  Προσφορές

 • Έντυπα
 • Εκδόσεις
 • Έγγραφα διαγωνισμών

 

Πληροφορίες για κοινό

Ιστοσελίδα Κυπριακών Ταχυδρομείων

 

 

Δωρεάν

4

Πληροφορίες για Φιλοτελισμό

 • Κατηγορίες φιλοτελισμού
 • Ταχυδρομικό Μουσείο
 • Για μικρούς φιλοτελιστές
 • Κυπριακά Γραμματόσημα – εκδόσεις
 • Φιλοτελικά προϊόντα

 

Πληροφορίες για κοινό

Ιστοσελίδα Κυπριακών Ταχυδρομείων

 

Δωρεάν

5

Οργανόγραμμα

 • Γενική περιγραφή κάθε υπηρεσίας

Γενικές πληροφορίες

https://www.cypruspost.post/el/organogramma

 

Δωρεάν

6

Ετήσιες εκθέσεις

Θεματική ενότητα

Under construction  

Δωρεάν