2021.02.02 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

2/02/2021

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει δημοσιευτεί μέσω του ιστοτόπου  δημοσίων συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy (Κωδικός CPV 44420000).