Εκπτωτική πολιτική

26/06/2018

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 6.4. (β) και 7.4. (β) του Τιμοκαταλόγου των Κυπριακών Ταχυδρομείων, ο Διευθυντής δύναται κατά καιρούς, με εγκύκλιες οδηγίες του, να τροποποιεί το περιεχόμενο των παραγράφων αυτών, τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και ιδίως των Αποφάσεων του ΕΡΗΕΤ περί κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών.

Ως εκ των πιο πάνω, ο Διευθυντής τροποποιεί την πολιτική εκπτώσεων για το εξερχόμενο διασυνοριακό ταχυδρομείο ως ακολούθως:

 Πληρωθέντα μηνιαία ταχυδρομικά τέλη € 1.000 - € 5.000  Έκπτωση 7%
 Πληρωθέντα μηνιαία ταχυδρομικά τέλη € 5.000 - € 40.000  Έκπτωση 12%
 Πληρωθέντα μηνιαία ταχυδρομικά τέλη άνω των € 40.000  Έκπτωση 22%


Οι πιο πάνω εκπτώσεις θα ισχύουν από 2 Ιουλίου 2018.