Προκήρυξη διαγωνισμού για σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής των Κυπριακών Ταχυδρομείων

22/10/2018

Έχουν αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου τα έγγραφα προσφοράς για την εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης των σημείων συναλλαγής των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Οι εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν τα έγγραφα από την διεύθυνση:  

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3392608