Στο εργαστήρι του Άη Βασίλη οι εργασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο. Παρόλα αυτά όμως, βρίσκει πάντα λίγο χρόνο για να απαντήσει στα γράμματα των παιδιών. Για να πάρει και το δικό σου παιδί απάντηση απο τον Άη Βασίλη, κάνε κλικ πιο κάτω και συμπλήρωσε τα στοιχεία του μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2021.


Πληροφορίες παιδιού

Πληροφορίες διεύθυνσης

Πληροφορίες δώρου

Στοιχεία γονέα / κηδεμόνα

Συγκατάθεση Κηδεμόνα: Ενημέρωση και Συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχω ενημερωθεί ότι τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το ανήλικο παιδί μου και δηλώνονται από εμένα την ίδια/ τον ίδιο ως γονέα/κηδεμόνα με την συγκατάθεσή μου, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας, από τα Ταχυδρομεία Κύπρου (ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας), για τους σκοπούς που δίδονται. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρούν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται ή να διατίθενται μεταξύ εμπλεκόμενων τμημάτων/ υπηρεσιών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και θα φυλάγονται για περίοδο ενός μήνα σε εξυπηρετητές Cyta, η οποία είναι συνεργάτης των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR και τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική Πολιτική των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Επίσης πληροφορούμαι ότι έχω δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης ως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Δια του παρόντος δίδω την ρητή συγκατάθεση μου στα Κυπριακά Ταχυδρομεία για επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο περιλαμβανομένης της διατήρησής τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σύμφωνα και κατά την έννοια του ισχύοντος Νόμου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επεξεργασίας και αποστολής επιστολών από τα Κυπριακά Tαχυδρομεία στα πλαίσια της δράσης «post2santa.com». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρηθούν για διάστημα ενός μήνα και μετά θα διαγραφούν.

Η Cyta στο πλαίσιο στήριξης του Ανιχνευτικού Προγράμματος Ακοής Νεογνών του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής "Αμερίκος Αργυρίου", θα προσφέρει €1 για κάθε μία φόρμα που συμπληρώνετε απο τους Γονείς/Κηδεμόνες που συμμετέχουν στην υπηρεσία post2santa.com, με μέγιστο ποσό τις €5.000