Το πρόγραμμα CEF

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχοθετημένων χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομής σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων υψηλών επιδόσεων, βιώσιμων και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις της CEF καλύπτουν τους ελλείποντες κρίκους των ενεργειακών, μεταφορικών και ψηφιακών κορμών της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προσφέρει ωφελήματα προς τους πολίτες, όλων των κρατών/μελών, καθιστώντας τα ταξίδια ευκολότερα και πιο βιώσιμα (CEF Transport), ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης επιτρέποντας παράλληλα ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CEF Energy) και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών (CEF Telecom).

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (CEF Telecom) αποτελεί θεμελιώδες μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών, με την ανάπτυξη υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Service Infrastructures – DSI) και ευρυζωνικών δικτύων. Τα υποστηριζόμενα έργα θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων ψηφιακών υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την ψηφιακή ενιαία αγορά (Digital Single Market).

Αυτά τα χρηματοδοτούμενα έργα συμβάλλουν:

O σκοπός του προγράμματος CEF Telecom, είναι η ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των κρατικών και του ευρύτερου δημοσίου τομέα υπηρεσιών, τόσο μεταξύ της ιδίας χώρας, όσο και μεταξύ άλλων κρατών-μελών αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility