Νερό

Το νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά στον πλανήτη μας και αποτελεί βασική κληρονομιά κάθε γενιάς. Οι αλλαγές στη συχνότητα των βροχοπτώσεων και των ακραίων θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα, και την ποιότητα των υδάτινων πόρων. Υποχρέωση όλων είναι  η  ορθολογική διαχείριση, η σωστή χρήση και ποιοτική αναβάθμιση του.

Σε ξηρές και ημίξηρες περιοχές στον πλανήτη μας όπως είναι και η Κύπρος η παροχή νερού είναι ένα συνεχές πρόβλημα. Η κατασκευή ταμιευτήρων νερού ήταν αναγκαία ώστε να καταστεί δυνατή η διαχρονική καθώς και η γεωγραφική χρήση του νερού.

Οι δύο μεγαλύτεροι ταμιευτήρες νερού στην Κύπρο είναι του Κούρη  και του Ασπρόκρεμμου χωρητικότητας 115 και 52,375 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αντίστοιχα. Το νερό των δύο ταμιευτήρων  χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης και ύδρευσης.